Vedtægter

Vedtægter

Gældende vedtæger i Virum Basketall Klub, sidst revideret i forbindelse med klubbens ordinære generalforsamling d. 19. april 2018.

§ 1. Information

Klubbens navn er Virum Basketball Klub, Virum BK. Den er medlem af Dansk Basketball-Forbund, DBBF, under DIF (Dansk Idræts-Forbund) og under F.I.B.A. (Fédération International de Basketball Amateur).

§ 2. Formål

Klubbens formål er at dyrke basketballspillet og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til basketballspillet. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.

§ 3. Hjemsted

Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

§ 4.Optagelse af medlemmer

Som medlemmer af Virum BK kan optages alle, der opfylder DBBF's betingelser. Optagelsen af et medlem accepteres, når bestyrelsen har modtaget korrekt udfyldt indmeldelsesblanket samt modtaget betaling af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemmets første halvsæson. Indmeldelsesgebyret fastsættes af bestyrelsen. Et tillæg til indmeldelsesgebyret kan fastsættes, hvis det nye medlem modtager beklædning fra klubben eller klubbens sponsorer efter indmeldelse.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse af Virum BK skal ske skriftligt til bestyrelsen på adressen: Virum Basketball Klub, Virumhallen, Geels Plads 40, 2830 Virum eller via klubbens officielle hjemmeside. Udmeldelsen har øjeblikkelig virkning. Udmeldelsen af et medlem accepteres, når fuldt kontingent er betalt til og med den halvsæson, hvori udmeldelsen sker. En ny halvsæson starter 1. januar og 1. august.

§ 6. Kontingent

Virum BK opkræver et halvårligt kontingent fra aktive medlemmer og et helårligt kontingent fra passive medlemmer. Kontingentet betales forud. Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes kontingent dækkes af Virum BK.

§ 7. Udelukkelse

Bestyrelsen kan udelukke et medlem. Dog har et udelukket medlem, hvor udelukkelsen ikke skyldes kontingentrestance, ret til at anke udelukkelsen på næst følgende generalforsamling, dog uden stemmeret.

§ 8. Anliggender

Klubbens anliggender varetages af:

1) Generalforsamlingen

2) Bestyrelsen

§ 9. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og den har den endelige afgørelse i alle spørgsmål.

§ 10. Stemmeret

Tale- og stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer, aktive som passive, der ikke er i kontingentrestance til klubben. Medlemmer på 15 år og yngre kan repræsenteres ved en eller to forældre, således at der er én stemme per medlem. Taleret på generalforsamlingen har endvidere de af bestyrelsen ansatte trænere i den netop afsluttede og i den kommende sæson samt forældre til alle aktive ungdomsmedlemmer. 

§ 11. Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling indkaldes én gang årligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Den afholdes inden udgangen af april. Mødestedet skal være beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen samt det reviderede regnskab skal senest en uge før generalforsamlingens afholdelse sendes med e-mail til alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance til klubben, samt klubbens trænere og holdledere. Generalforsamlingen varsles endvidere på klubbens officielle hjemmeside.
Senest en måned efter generalforsamlingen udsendes referat med mail til alle aktive og passive medlemmer, samt trænere og holdledere.

§ 12. Dagorden ved generalforsamlingen

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1) Valg af dirigent. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen

2) Formanden aflægger beretning

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

6) Valg af formand

7) Valg af kasserer

9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen fastsætter antallet

10) Valg af to revisorer

11) Eventuelt

§ 13. På generalforsamlingen

På generalforsamlingen er simpelt flertal afgørende. Dog kræves til lovændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes stemmetal afgives derfor. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. Senest en måned efter generalforsamlingen offentliggør bestyrelsen en af dirigenten godkendt beretning. Offentliggørelsen skal ske på en af følgende måder:

1) Opslag i Virumhallen og på Virum Skole

2) Opslag i klubbens officielle hjemmeside

3) Særskilt meddelelse sendt til alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance til klubben.

§ 14. Sammenkaldelse

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og kan indkaldes på skriftlig begæring af 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer med angivelse af den ønskede dagsorden. Indkaldelse sker med 2 ugers varsel. Bestyrelsen bestemmer mødestedet, som skal være beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune.

§ 15. Bestyrelsen

Bestyrelsen har den daglige ledelse af Virum BK og afgør alle spørgsmål, der ikke som følge af deres ekstraordinære beskaffenhed bør forelægges generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig snarest, dog senest inden en måned, med en næstformand. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsen har pligt til at holde møde mindst en gang hver anden måned, datoen fastlægges af bestyrelsen selv, eller såfremt en af dens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen kan supplere sig selv.

§ 16. Regnskabet

Til retsligt at forpligte Virum BK kræves underskrifter fra mindst tre bestyrelsesmedlemmer, heraf mindst to fra gruppen bestående af formand, næstformand, kasserer. Dog kræves kun kassererens underskrift for at disponere over giro- og bankkonti. Der påhviler ikke medlemmer af bestyrelsen eller forening nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

§ 17. Hold

Udtagelsen af Virum BK's hold foretages af den eller de personer, bestyrelsen bemyndiger hertil.

§ 18. Træningstider

Fordeling af træningstider og ansættelse af trænere varetages af bestyrelsen.

§ 19. Regnskaber

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 20. Revisoren

Revisionen varetages af to af generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid har adgang til at kontrollere klubbens bøger, bilag og formue. Er en revisor ude af stand til at træde i funktion, vælger den anden en stedfortræder. Et bestyrelsesmedlem kan ikke være revisor.

§ 21. Ophævelse

Beslutning om klubbens ophævelse kan kun ske på en generalforsamling, hvor der er mødt 4/5 af klubbens medlemmer og mindst 4/5 af de tilstedeværende stemmeberettigede voterer for forslaget. Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som lovligt indvarslet er beslutningsdygtig uden hensyn til foranstående bestemmelser om kvalificeret majoritet. I tilfælde af ophør tilfalder klubbens ejendele DBBF.